Voorwaarden

KnipRestyle houdt zich aan de hier te lezen algemene behandelingsvoorwaarden: deze voorwaarden zijn van toepassing op alle haarbehandelingen uitgevoerd door KnipRestyle.

Artikel 1: Definities

 1. Artikel 1: Definities De Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van diensten of producten van KnipRestyle wordt gesloten.
 2. KnipRestyle: de eenmanszaak KnipRestyle, Garietstraatstraat 171 te Amersfoort, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24184397.

Artikel 2: Algemeen

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen KnipRestyle en De Opdrachtgever, uit welke hoofde dan ook. Zij maken deel uit van elke door De Opdrachtgever met KnipRestyle gesloten overeenkomst.
 2. De Opdrachtgever wordt geacht, wanneer een afspraakovereenkomst met KnipRestyle is bereikt, bij alle door hem te geven afspraken aan KnipRestyle stilzwijgend akkoord te zijn gegaan.
 3. Algemene voorwaarden van De Opdrachtgever c.q. derden zijn voor KnipRestyle niet bindend en niet van toepassing.

Artikel 3: Offertes

 1. De offertes en prijsopgave van KnipRestyle zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders is vermeld in de offerte.
 2. Prijzen in de offerte en prijslijsten zijn altijd in euro’s en inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

Artikel 4: Totstandkoming van de overeenkomst

 1. Een overeenkomst komt tot stand door een telefonische, schriftelijke of elektronische vorm (brief, e-mail of fax) verstrekte opdracht van De Opdrachtgever aan KnipRestyle, nadat de opdracht door KnipRestyle op haalbaarheid is beoordeeld.
 2. KnipRestyle zal aan De Opdrachtgever een schriftelijke, of telefonische bevestiging van de opdracht vragen indien KnipRestyle van mening is dat de aard en omvang van de door de opdrachtgever verstrekte opdracht dit vereist.
 3. Door de in schriftelijke, mondelinge of elektronische vorm verstrekte opdracht, alsook na ondertekening door De Opdrachtgever van een schriftelijke bevestiging van de opdracht, aanvaardt De Opdrachtgever de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.
 4. KnipRestyle heeft het recht zonder opgaaf van redenen een opdracht van De Opdrachtgever niet te aanvaarden of nadere voorwaarden te stellen aan de aanvaarding.
 5. Wanneer nadere voorwaarden worden gesteld door KnipRestyle zal De Opdrachtgever hier van tevoren van op de hoogte worden gesteld.
 6. De diensten van KnipRestyle worden verricht tegen de prijs die KnipRestyle voor het verlenen van de diensten op de voor haar gebruikelijke wijze vaststelt.

Artikel 5: Betaling

 1. De betaling voor geleverde diensten dient contant te geschieden aan KnipRestyle.

Artikel 6: Klachten

 1. Klachten over diensten dienen binnen drie dagen na ontvangst van de diensten waarop de klacht betrekking heeft, dan wel binnen drie dagen nadat een eventueel gebrek aan de levering is ontdekt of ontdekt had moeten worden, schriftelijk of per e-mail en met een behoorlijke omschrijving van de klacht aan KnipRestyle.
 2. Na het verstrijken van de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn wordt KnipRestyle geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen en wordt aangenomen dat de opdrachtgever door betaling of levering als juist erkent.
 3. De Opdrachtgever dient in voorkomende gevallen KnipRestyle onmiddellijk de gelegenheid te bieden gebreken te herstellen.

Artikel 8: Toepasselijk recht

 1. Op alle met KnipRestyle gesloten overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.

Artikel 9: Persoons- en bedrijfsgegevens

 1. De Opdrachtgever is gehouden KnipRestyle alle gegevens te verstrekken die KnipRestyle nodig heeft voor zijn administratie en er zorg voor te dragen dat wijzigingen van deze informatie worden doorgegeven.
 2. De Opdrachtgever geeft KnipRestyle toestemming de verstrekte gegevens voor eigen doeleinde te gebruiken voor zover de wet dit verplicht aan derden beschikbaar te stellen en op te nemen in geautomatiseerde gegevensbestanden wanneer dit voor de uitvoering van de werkzaamheden van KnipRestyle voor de opdracht noodzakelijk is.
 3. Wanneer de door De Opdrachtgever verstrekte informatie onjuist is, heeft KnipRestyle het recht de dienstverlening aan de opdrachtgever onmiddellijk te beëindigen.

Volg ons op Facebook!

Impressie

KnipRestyle

KnipRestyle is gevestigd in Amersfoort. U kunt ons bereiken via onderstaande gegevens of ons contactformulier.

Garietstraat 171
3813 BJ Amersfoort
Mobiel: 06 – 27590735

KvK nummer: 24184397
BTW nummer: NL 071684517B03